İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

NEDEN NÖBETE KARŞI ÇIKIYORUZ? İŞTE SEBEPLERİMİZ!

image
13 Ağustos 2012
2978

 

 

NÖBET TUTULMASINDA İTİRAZLAR

 

1-Aile hekimleri kendi kurumları dışında nöbet tutmak zorunda bırakılıyor.

2-Kendi kurumu dışında görevlendirilirken meydana gelebilecek olan malpraktis davalarında koruma dışında bırakılmaktadır.Mevcut olan ve aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendisinin ödediği zorunlu mali sorumluk sigortasının kapsamı sadece aile hekimliği görevini yaparken kapsadığından koruma altında değildir.

3-Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının dinlenme hakları ellerinden alınmaktadır.Nöbet sonrası aile sağlığı merkezlerinde görevlerine devam etme zorunluluğunda bırakılmaktadır ki bu durumda aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının asıl sorumlu oldukları hastalarına kaliteli ve sağlıklı bir hizmet veremiyecek hizmetin aksamasına neden olacaktır.

4-Her aile hekiminin SGK da tanıımlanması yapılmıştır.Başka kurumlarda vereceği sağlık hizmetinde SGK tanımlaması olmayacağından yazacağı reçetelerin bir geçerliliği olmayacaktır.

5-Ücretlendirmelerde sorunlar yaşanacaktır.Her ne kadar nöbet ücreti verilecek olsa bile hizmeti verirken elde edilen döner sermaye gelirinden kendisi dışında herkes faydalanacaktır.Başkaları için haksız kazanç olan bu durum bizim için emek değer kaybı olacaktır.

6-Şu ana kadar görülen örneklerde hekim kendi aile sağlığı merkezindeki mesaisini tamamlamadan,ulaşım ve dinlenme süresi hesaplanmadan saat 16.00 dan itibaren böbetler yazılmıştır.Bu da aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının kendi sorumluluk alanındaki hizmetleri yapamamasına,hizmetin aksamasına ve vatandaşların mağduriyetine yol açacaktır.

7-İhtiyaç ve zaruriyet halinde nöbette aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları sahaya sürülecek yedek kuvvet muamelesi görecek ve asli görevleri olan 1.basamak sağlık hizmetini verme yerine boşta gezen her işi yapmaya zorlanan vasıfsız bir konuma getirilmek istenmektedir. Bizlerin üstün gayreti ile 1.basamakta ki bütün göstergeler olumlu olarak yükselmiştir.

8-Acil hekimliği ayrı bir disiplin ve tecrübe gerektiren özellikli bir görev alanıdır. Bilinmeyen bir alanda, o birimin özelliklerini bilmeden, ortamı tanımadan cihazların nasıl kullanabileceği kavranmadan hekimin bilgisi ne olursa olsun hemen acil teşhis ve tedaviye başlanması verilecek hizmetin kalitesinin yeterliliğini tartışmalı hale sokacaktır.

9-Neden sadece aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bu nöbetlerde görevlendirilmiştir. Diğer hekimler niçin bu görevlendirmeye dahil edilmemiştir.

10-İdari kadrolarda görev yapan hekimler hekimlik yapma vasfını kaybetmediklerine göre neden ihtiyaç ve zaruriyet halinde nöbete girmiyorlar.

11-Kanunun çıkış amacı entegre sağlık merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet ücreti ödenmesi iken neden kelime oyunları ve noktalama işaretleri ile bütün aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bu kapsama dahil edilmiştir. O da ayrı bir konudur.

12-İcapcı olarak Adli tabiplik ve Belediyenin görevi olmasına rağmen Aile hekimlerine icapcı olarak tutturulan defin nöbeti aile hekimlerinin mesai saatine eklenmemektedir. Oysaki Avrupa Birliği Parlamentosunun üye ülkeler açısından bağlayıcı ve zorunlu 1993 tarih ve 104/EC ve 2003 tarih ve 88/EC sayılı direktiflerinde, hekimlerin günlük çalışma süres 8 saat olup bu süre haftalık 40 saati aşmayacaktır. Zorunla hallerde günlük çalışma süresi 10 saati aşmamak üzere uzatılabilecektir. Ancak günlük 10 saatlik çalıştırma halinde dahi, çalışanlar yönünden bir yılda 24 hafta ortalama 8 saatlik çalışmayı güvence altına alacak şekilde çalışma düzenin belirlenmesi zorunludur. Yine Avrupa Birliği Mahkemesi'nin 03.10.2000 tarihli SİMAP, 09.09.2003 tarihli JAGLER ve 11.01.2007 tarihli VOREL kararında, hekimlerin nöbetler dahil haftalık çalışma sürelerinin en çok 48 saat olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa birliği mahkemeleri icap nöbetinde geçirilen sürenin tamamımın haftalık mesai saatleri süresine ekleneceği kararı almıştır

Aile hekimlerinin görev tanımı ile bağdaşmayan adli , defin ,ve acil nöbet angaryaları sayesinde haftalık çalışma saatleri uluslar arası normların çok üzerine çıkacak ve başlıklı 50. maddesine göre "Dinlenmek çalışanların hakkıdır." Bu hak temel hak ve hürriyetlerden olması nedeniyle şahsa bağlı devredilemez sosyal bir haktır, ilkesine aykırı bir şekilde devredilemez olan dinlenme hakkı elinden alınacaktır

13- Özerkleşen/özelleştirilen kamu hastanelerine 657 sayılı devlet memurları kanuna atıfta bulunarak,657 sayılı kanunla sadece geri dönüş ilişkisi bulunan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına sati 5 tl gibi inanılması güç bir rakamla nöbet tutturmaya çalışan anlayış kendi bütçesini oluşturacak ve hastane yönetimlerine transfer yöntemi ile dolgun ücretlerle yönetici atayacak anlayışın mantıkla ve hakkaniyetle izahı mümkün değildir. İthal yöneticilerin maaşları ucuz ve vasıfsız elaman muamelesi yapılan aile hekimlerinin ve aile sağlığı elmanlarının ucuz işgücü ile mi subvanse edilecektir.

14- Hekimlere Acil nöbeti getiren Kanun ve yönetmelik Aile hekimliği uygulamasının sonlandırılmasıdır. Tüm türkiyede iki yıl sürdürülebilen bu uygulamanın sona erdiği bakanlık tarafından açıklanmalıdır. Aile hekimliği uygulamasının sona erdiği ilan edilmiyorsada Derhal nöbet uygulamasına son verlmelidir..

 

 

Benzer Haberler