İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

YENİ ÇIKAN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

image
26 Mart 2013
2379

YENİ ÇIKAN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

 

25 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin  bazı maddelerinin  iptali için, Danıştay'da İSTAHED adına dava açtık. 

Uzun bir çalışmanın sonucunda İstahed Hukuk Komisyonu olarak; kanun hükümlerine aykırılık tespit ettiğimiz, maddelere odaklanıp aile hekimliği sistemiyle bağdaşmayan ve aile hekimlerinin özlük haklarını kısıtlayan maddeler üzerinden kazanım elde etmeyi amaçladık.

 

Söz konusu davamız ile;

 

Herhangi bir kanuni dayanağı olmayan ve iş karşılığı ücreti tanımlanmamış olan ''yerinde sağlık hizmetlerinin'' kaldırılmasını,

 

Belirsizlik içeren ''periyodik sağlık muayenesi yapmak'' görevinin aile hekimlerine yük olmamasını,

 

Gezici sağlık hizmeti sırasında yolda geçen sürenin hizmet süresinden sayılmamasının iptalini,

 

Gezici sağlık hizmeti sırasında tek birimli ASM'lerin açık bırakılması ile ilgili hükmün iptalini,

 

Aile hekimi çalışma planının hazırlanmasının tamamen müdürlük inisiyatifine bırakılmasının önlenmesini,

 

Adli nöbetlerin iptalini,

 

Hastane bulunmayan yerlerde ve entegre sağlık merkezinde çalışan aile hekimlerine veya aile sağlığı elemanlarına aktif veya icap şeklinde tutturulan nöbetlerin iptalini,

 

İkinci aşama uyum eğitimleri (AHUZEM) için başarı kriteri getirilmesinin iptalini,

 

Bazı kurumların bizim emek vererek oluşturduğumuz ASM'lerimizi, bizim iznimiz olmadan Eğitim ASM olarak kullanmalarının önlenmesini,

 

Yine yıllardır yaptığımız hizmetlerimizin karşılığı olan hizmet puanlarımızla yerleşmeyi beklediğimiz birimlerin herhangi bir hakkaniyet kıstası gözetilmeksizin Eğitim Kurumlarına haksız bir şekilde verilmesinin önlenmesini,

 

Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversitelerin ASM'de boşalan birimlere idari ve mali hiçbir kriter belli değilken ve kiracı konumunda bulunan aile hekimlerinin onayı olmaksızın yerleşmelerinin önlenmesini,

 

Tetkik sarf ve malzeme giderleri, cari gider ödemesi gibi tarafımıza ödenmesi gerekirken,her türlü karar alıcı merci olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinin gösterilmesini ve bu konuda aile hekimlerine söz hakkı tanınmamasının önlenmesi amaçladık.

 

Esnek mesai vb. gruplandırma kriterleri konusunda mağdur olanlar adına bireysel dava açmaya karar verilmiştir.

 

İSTAHED HUKUK KOMİSYONU

Benzer Haberler