İSTAHED LOGO

Menü

Ara

Danıştay kararının getirdikleri

image

Okunma Sayısı

3817

 

                                  

                       

            DANIŞTAY KARARININ MER'İ HÜKÜMLERE ETKİSİ

 

                       

İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nin Toplum Sağlığı Merkezinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge'nin 21/1 Maddesi'nin iptali için Danıştay'a başvurması üzerine Danıştay 5. Dairesi 2011/7195E 2014/5686 K sayılı kararı ilgili maddede yer alan "mesai saatleri dışında Toplum sağlığı Merkezinde Aile sağlığı Merkezinde veya başka yerde ...aile hekimleri... dahil edileceği fiili ve icap şeklinde bir nöbet sistemi oluşturularak yürütülür" ibaresini iptal etmiştir.

 

İptal kararı ilk başta Aile hekimleri için sevindirici görünse de günümüzdeki işleyişe doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

 

Danıştay'ın yönergeyi iptal etme gerekçesi maalesef sadece usule ilişkindir. Aile Hekimliği Kanunu'nda, kanunun  nasıl uygulanacağı yönetmelikle belirlenir hükmü bulunmasına rağmen yönetmelik olmaksızın  yönerge ile aile hekimleri hakkında düzenleme yapılması hukuka aykırı bulunmuştur.

 

Bilindiği üzere her ay başında, birçok kaymakamlık tarafından defin ve adli nöbet çizelgesi hazırlanmakta ve bu liste ilgili Aile Hekimine tebliğ edilmektedir.

 

Birkaç yıl öncesine kadar listelerin dayanağı iptal edilen Yönergenin 21. Maddesi olmuşsa da 2013 Yılında MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK' te yapılan değişiklikle defin nöbetleri açısından AİLE HEKİMLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'ndeki değişiklikle de adli nöbetler açısından yeni düzenlemeler getirilmiştir

 

Her ne kadar İSTAHED'in açtığı davadan sonra mevzuattaki bu boşluk fark edilip söz konusu düzenlemeler yapılmışsa da aslında bu düzenlemeler de mevcut hali ile bu listeleri oluşturmaya yeterli olmadığı gibi, Kanuna ve Anayasaya aykırıdır.

 

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 16. Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan düzenleme ile . Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır ............Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir hükmü getirilmiştir.

 

16.Maddenin üçüncü fıkrasında ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izninin öncelikle belediye hekimleri tarafından belediye hekimi bulunmayan yerlerde önce toplum sağlığı hekimi sonra aile hekimi tarafından verileceği düzenlenmesine rağmen mesai saatleri dışındaki gömme izin belgesinin ortak bir nöbet sistemi ile düzenlenmesi tamamen keyfi bir düzenleme olup hem yönetmeliğin ruhuna hem de Umumi Hıfsısıhha Kanuna, Belediyeler Kanuna ve Anayasa'ya aykırıdır.

 

Yürütme, Yönerge ile Aile Hekimlerine bu görevi yükleyemeyeceğini anlayınca, hukuka aykırılığı açıkça belli olmasına rağmen yönetmeliğe bu maddeyi derme çatma ilave etmiştir.

 

 

Yönetmeliğin bu halinin Aile Hekimlerini endişelendirmemesi gerekir. Zira Yönetmelik  kesinlikle  hukuka aykırıdır. İSTAHED olarak Danıştay'a açtığımız yönetmelik iptal davasında da belirttiğimiz gibi, Aile hekimlerine bu görevin yüklenmesi, aile hekimliğinin tanımına ve amacına aykırılık teşkil etmektedir. Aile hekimlerinin görevi birinci basamak koruyucu ve engelleyici sağlık hizmetlerini yerine getirmektir. Bu hizmetin etkin ve ulusalararsı satandartlara uygun sağlanması için hasta sayısından tutun da, gezici sağlık hizmetleri, izlemler, çalışma saatleri gibi bir dizi düzenlemeler yapılmıştır.

 

Ayrıca çalışma saatleri ve dinlenme hakkı açısından da Anayasa ihlali sözkonusudur.

 

Kaldı ki defin işlemlerinin belediyelerin görevinde bulunması kanunla düzenlenmiştir. Böyle bir durumda mesai saatleri dışında aile hekimlerinin de dahil olduğu bir nöbet sistemi  hem hekimlerin özlük hakları  hem de halk sağlığı hizmeti açısından adeta kaşıkla verdiğini kepçe ile almaktır. 

 

Adli nöbetler açısından ise Yönetmelik dahi uygulanmamaktadır. Zira Yönetmelik'in çalışma saatleri bölümünde aile hekimlerine yerinde ölü muayenesi yaptırılması için o bölgede adli tıp kurumunun hizmet vermemesi kuralı şart koşulmuştur. Bilindiği üzere İstanbul'da Adli  Tıp Kurumu vardır. Kurumun da birçok şubesi bulunmaktadır. Buna rağmen, tarafımızca (İSTAHED) Adli Tıp Kurumu'nun buunmadığı yerlerde dahi Aile Hekimlerine bu görevin verilemeyeceği gerekçesi ile Danıştay'a iptal davası açılmıştır.

 

Bunun yanında liste iptalleri için de İstanbul İdare Mahkemesi'ne birçok davalar açılmış ve İstanbul 1. İdare Mahkemesi yukarıda izah ettiğimiz gerekçelerle hem defin hem de adli nöbet listesini iptal etmiştir.

 

Aile Hekimlerinin nöbet listeleri karşısında bu hukuka aykrılıkaları gözönüne almalarını öneririz.

 

Av. H. Gülümser Uğurlu

 

 

 

Diğer Yazılar