İSTAHED LOGO

Menü

Ara

İŞ BIRAKMA EYLEMİ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

image
yazar Recep KOÇ
03 Şubat 2015
Köşe Yazıları

Okunma Sayısı

2765

Kamu görevlisi bir öğretmenin, üyesi olduğu sendikasının aldığı iki günlük uyarı grevi adı altındaki işe gelmeme eylemine katılması sebebiyle verilen uyarma cezasına ait AYM'ne yaptığı bireysel başvuru sonucu verilen 6 /1/ 2015 sayılı kararda : 

1- Memur ve kamu çalışanlarının ( Grev değil ) iş bırakma eylemleri Anayasamızın Sendika kurma hakkı başlıklı 51-54. maddeleri kapsamında örgütlenme ,sendika kurma veya sendikalara üye olma hakkı içersinde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda sendikal hak ve özgürlükleri İLO Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı tamamlamaktadır.
2- Sendika hakkına müdahale, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebebiyle ve kanunla yapılmış olması gerekmekte.
3-AİHM e göre de örgütlenme özgürlüğüne ve sendika hakkına yargısal ve idari bir müdahalenin ,toplumsal bir ihtiyaç baskısını karşılayıp, karşılamadığına bakılması gerekecektir. Açıkça müdahale haklılığı için gerekçeler konuyla ilgili ve yeterli olmalıdır.
4- İşe gelmeme eylemi her ne kadar uyarı grevi olarak isimlendirilmişse de bu eylem, sendika üyesi kamu görevlilerinin toplumsal meselelerde seslerini duyurmayı hedefleyen bir sendikal faaliyettir. 
5- Gerek idarenin olağan uygulamasında ve gerekse idari yargının yerleşmiş içtihatlarında başvuru konusu olayda olduğu gibi sendikal faaliyet kapsamında işe gelinmemesi halinde kişinin mazeret iznini kullandığı kabul edilmekte ve disiplin soruşturması açılmamaktadır.
6- Açıklanan nedenlerle ,her ne kadar hafif bir ceza olsa da şikayet edilen uyarma cezasının, zorlayıcı toplumsal bir ihtiyaçtan kaynaklanmaması nedeniye demokratik toplumda gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır. 

  Sonuç olarak bizlerin cumartesi eylemleri de bu tanımlara girmekte olup, Anayasamızın özüne ,sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmama koşullarına uygun olup, acil ve olağanüstü durumları da kapsamadığı için, örgütlenme özgürlüğünün bir şekli veya özel bir yönü olarak görüldüğünün ifadesi ile Anayasa Mahkememizinde onay vereceği açıktır. 

Diğer Yazılar