İSTAHED LOGO

Menü

Ara

İşe Giriş Raporları ve Aile Hekimleri

image
yazar Recep KOÇ
12 Eylül 2014
Köşe Yazıları

Okunma Sayısı

6282

     Yeni çıkarılan Torba yasa ile 6331 sayılı iş Kanununa ikinci ek yapılmış oldu. Ve ilk defa bu Kanunla işyeri sağlık raporlarının aile hekimlerinden alınabileceği bahsedilmiş oldu. Sağlık Bakanlığı daha önce Çalışma Bakanlığı ile yaptığı protokolde bunu imzalamıştı ve bizlere bu raporları verdirtmeyi düşünüyordu.

    21.09.2013 tarihli Protokol :

    7.3.5  Az tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmelerde çalışanların işe giriş ve periodik muayenelerinin bağlı bulunduğu aile hekimince ücretsiz sağlanması

    Derneklerimiz ve aile hekimlerinin tepkisi üzerine hukuksuz bir işlem olduğundan torba yasaya ek bir madde ile bunu hukuki bir hale getirmiş oldu.Bu 6331 sayılı yasa çıktıktan sonra işe giriş raporu verme yetkimiz yoktur diyen bizleri bir defa daha haklı çıkarmıştır.Bakanlık saha yoklaması yapmış, başarılı olamayınca ek bir madde koymak zorunda kalmıştır. Ocak Ayında çıkarılan torba yasada aile hekimlerine bu işyerleri ile ücret karşılığı işyeri hekimliği yapma izni verilmişken ,son torba yasa yine işleri karıştırmıştır. Daha önce protokolü imzalanan madde yasalaştırılmıştır. Yine de 6331 sayılı yasa kaldığı sürece işe giriş raporu aile hekimleri tarafından değil, işyeri hekimi veya OSGB ler tarafından verilmelidir.

    Aile Hekimleri bu işyerinin niteliğini ve kaç işçi çalıştırdığını nerden bilecektir. Askerlik muayeneleri Kanununa konan aile hekimine kesin kayıtlı ifadesi bu yasada yer almamaktadır.Başka bir deyişle misafir hastalara rapor verilmesine zorlanacağız demektir.Yine bu maddede herhangi bir ücrette belirtilmemiştir. Sertifika istenmemektedir. Sağlık Raporları alınabilir denirken, bu kişilerin periodik muayenelerinin ve kişisel sağlık kartlarının kim tarafından yapılacağı da belli değildir. Halbuki bu işyerleri ertelenmeler bittikten sonra OSGB ile anlaşmak zorundalar. Bakanlık yine zaman kazanmak ve bu süre zarfında da angaryayı ve sorumluluğu bize yıkmak istemektedir. Sonuç olarak sorumluluk sınırları kesin belli olmadan aile hekimlerinin bu raporları vermeleri riske girmekten başka bir anlam taşımamaktadır.Kanun rapor verme zorunluluğu da getirmemiştir.

    Torba Kanun No. 6514 Kabul Tarihi: 02/01/2014: MADDE 21:  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir."

    "Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10'dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler."

    Torba Kanun No.6552 Kabul Tarihi 10/09/2014: MADDE 17- 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "işyerlerinde" ibaresi "işlerde" şeklinde; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir."

    27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

15 inci İşyeri Hekimlerinin Görevleri maddesi b (2) maddesinde ".......2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7'de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,....." hükmü bulunmaktadır.  

   Bu yönetmelik hükmüne göre de ; işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinde İŞYERİ HEKİMİ yetkili, görevli ve sorumludur.
                 
                   Dr. Recep KOÇ
   
    İstahed Hukuk Komisyonu Başkanı

Diğer Yazılar