İSTAHED LOGO

Menü

Ara

İŞE GİRİŞ RAPORU VE AİLE HEKİMİ

image

Okunma Sayısı

8966

İŞE GİRİŞ RAPORU VE AİLE HEKİMİ

Yasayla, yönetmelikle, sözleşmelerle işyeri hekimlerinin görev ve yetkileri, işverenin sorumlulukları bu güne kadar olmadığı kadar net olarak belirlenmişken birileri el ele vermiş biz aile hekimlerinin işe giriş raporları vermesini tartışmaya açıyor.

Herkes işe giriş raporlarını işyeri hekimlerinin vermesi gerektiği konusunda mutabık ama işyeri hekimi çalıştırmayan kamu kurumları ve 50 den az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde işe başlayacakların işe giriş raporlarını, 2014 ün 6. Ayına kadar kimin vereceğini tartışmaktayız. Aile hekimlerinin işe giriş raporlarını vermeleri gerektiğini iddia edenler, kamu kurumları ve 50 den az işçi çalıştıran işyerlerine 6331 sayılı yasanın 2014 haziran ayından itibaren işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirdiğini, bu nedenle işyeri hekimi çalıştırmayan işyerlerinin işe eleman alırken sıkıntı yaşamaması için bu boşluğu aile hekimlerinin doldurması gerektiğini söylemekteler. Ancak işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu kanunun 6 maddesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlığı altında düzenlenirken, işe giriş raporları ve periyodik muayeneler sağlık gözetimi başlığı altında 15. Maddede düzenlenmiştir. İşyeri hekimi çalışma zorunluluğu yukarıda bahsedilen işyerleri için 2014 Haziran ayına kadar ertelenmiş iken (geçici 38. Madde ile), kanun koyucu işverenin çalıştırdığı/çalıştıracağı işçinin sağlık gözetimini yaptırmasını ertelememiş, 2013 yılının 1. Ayından itibaren işverene bu yükümlülüğü getirmiştir. Yürürlükte olan yönetmelikler, kamu kurumlarının, 50 den az işçi çalıştıran işyerlerinin veya işyeri hekimi çalıştırmayan işyerlerinin -yalnız işe giriş muayenelerini kapsayan sınırlı bir sözleşmeyle- Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri nden (OSB) hizmet almalarına engel değildir. 2014 yılına kadar işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerleri ne yapsın? Buralarda çalışacak işçiler mağdur oluyor bu boşluğu aile hekimleri doldurmalıdır diyenlere verilecek cevabımız; işveren yasa gereği maliyeti ve sorumluluğu yüklenip, bir OSB ile anlaşma yapsın ve işe giriş raporlarını oradan alsın olacaktır.

6331 sayılı yasanın 15 maddesini tekrar irdelersek aile hekimlerine yıkılmak istenen görev yalnız işe giriş muayeneleri değildir. İş değişikliğinde rapor almak gerekmektedir, işin tehlike sınıfına göre 6 ayda bir veya yılda bir işverenin yaptırması gereken periyodik muayenelerin de aile hekimi tarafından yapılması istenmektedir. Aile hekimleri haklı olarak, biz işçinin ne işte çalışacağını, çalıştığı işyerinin hangi tehlike sınıfında olduğunu, çalışan sayının kaç kişi olduğunu nereden bileceğiz? Diye sormaktadır. Tek başına bu sorular bile işçilerin sağlık gözetiminin aile hekimleri tarafından verilmesinin hayatın doğal akışıyla bağdaşmadığının en somut ifadesidir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının hangi amaçla, nasıl çıkarıldığına TBMM tutanaklarından baktığımızda; "Tasarı ve Teklifin temel amacı, iş sağlığı ve güvenliği hakkının taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarla (155 ve 161 sayılı İLO SÖZLEŞMELERİ ve EEC 89/391 SAYILI DİREKTİFİ) uyumlu olarak düzenlenmesidir." , "benimsenen iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada sürekli iyileşme ve önleme politikasının oluşturulması, çalışanların yönetime katılımı, çalışanların ve temsilcilerinin eğitimi konularında düzeltici yaklaşım esas alınarak hazırlanan Tasarıda, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliklerini sağlamak, işverenin asli yükümlülüğü olarak düzenlenmiştir." denmektedir. Çalışma bakanlığının kendi web sayfasında http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=slogan&id=isggm_icp1) 155 ve 161 sayılı İLO sözleşmelerine uyumu sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yasanın hazırlandığını yazılmıştır.Yasanın amacını açıklarken atıf yapılan İLO sözleşmeleri ve EEC direktifi iş sağlığıyla ilgili önlemleri işverenin görevleri arasında saymıştır. 89/391 sayılı EEC direktifinde işveren, işçilerin sağlık gözetimini sağlamak, sağlığını belirli aralıklarla izlemek, kaza ve meslek hastalıklarından korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür, işçi çalıştırılacağı işe uygun yetenek ve nitelikte olmalıdır demektedir. 155 sayılı İLO sözleşmesinin 5-b maddesinde: İşin maddi unsurları ile işi yapan veya nezaret eden kişiler arasındaki ilişkiler ve makine teçhizat, çalışma süresi, işin düzenlenmesi ve iş usullerinin işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uyarlanması gerektiği, 161 sayılı İLO sözleşmesinin 5. maddesinde; İş ile ilişkisi bakımından, işçilerin sağlığının gözetimi, İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi, Sağlık üniteleri, kantinler, yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür hizmetlerin sunulduğu yerler dahil olmak üzere, işçinin sağlığını etkileyebilecek çalışma ortamında ve iş uygulamalarındaki faktörlerin gözetimi işverenin görevleri ve yükümlülükleri arasında sayılmaktadır.

Aile hekimi versin/verebilir denilen işe giriş muayenesi ve periyodik sağlık kontrolleri yasanın ve onun gerekçelerinde yer alan uluslar arası sözleşmelere göre:

  • İşçinin fiziksel ruhsal ve sosyal özelliklerine göre çalıştırılacağı işe, işin işçiye uygunluğunu değerlendirmeye yöneliktir

  • Profesyonel bir hizmet olmalıdır. Bu alanın profesyonelleri tarafından düzenlenmelidir. Yani iş sağlığı nosyonu olan, işyerini ve işi tanıyan, analiz edebilen işyeri hekimi tarafından düzenlenmelidir.

  • Bu hizmeti sağlamak işverenin görev ve sorumluluğudur.

Aile hekimleri işe giriş ve periyodik muayene raporlarını düzenlesin demek en baştan yasanın amaç ve gerekçelerini inkâr etmektir. Temel sorun şudur, sağlık işgücü planlaması yapılmadan yasa çıkarılmıştır. Beş yıldır iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yönetmelik, tüzük ve idari düzenlemeler yasal düzenleme tamamlanmadığı için muğlâk bırakılmıştır. Önce yönetmelikler çıkarılmış, yasa (6331 sayılı yasa) sonra çıkarılmıştır.
İnsan olarak, hekim olarak, aile hekimi olarak, bireylerin ve toplumun sağlığını korumak gözetmek görevimiz ve sorumluluğumuz ise, işçilerin sağlık gözetimini bilimsel gerçekler ve etik değerler üzerinden de tartışmalıyız. Yasanın amacı ve işe giriş muayenesinin anlamı yukarıda özetlendi. Bilmediğimiz işin, görmediğimiz işyerinin çalıştıracağı işçiye bu işçi çalışabilir diye rapor vermeli miyiz? Amacına hizmet etmeyecek bir işlemi formaliteyi tamamlayalım diye görev edinip yapacak mıyız? Görevimiz hekimlik mi, evrak tasdik memurluğu mu? İyi hekimlik bu mu? Yasanın yanından dolanmak isteyenlere destek mi olacağız, yoksa vatandaşlık bilinciyle mi hareket edeceğiz?

Diğer Yazılar