İSTAHED LOGO

Menü

Ara

Performans İtirazlarında Dikkat edilecek hususlar

image
yazar Recep Özcan
08 Ocak 2013
Köşe Yazıları

Okunma Sayısı

11004

PERFORMANS İTİRAZLARIMIZI NASIL YAPMALIYIZ?

"Aile Hekimliği" çalışanları olarak ilk hedefimiz koruyucu sağlık hizmetleri alanındaki çalışmalarımızla önlenebilir hastalıkları engellemek. Bu konudaki çalışmalarımız performans uygulamasıyla değerlendiriliyor ve başarı oranına göre ücret kesintisi ve ceza puanına maruz kalabiliyoruz. İstanbul'da performans itirazlarının sayısına ve sonucuna baktığımızda son üç ay içinde itiraz sayısında ve red oranında ciddi bir artış görünmektedir.

İtiraz sayısının artış nedenleri:

1-) Çocuk izlemleri ve Hepatit A aşısının performans değerlendirmesine alınması.

2-) Sağlık Net-2 dönüşümü sonrası güncelleme ve veri gönderim sorunları.

3-) Beyan doğum tarihi ile resmi doğum tarihi  farklılığından kaynaklanan sorunlar.

4-) Diğer sağlık kuruluşlarının hatalı veri gönderimi(özellikle Hepatit B 1. Dozu) ya da ertelenen aşılar nedeniyle  KDS  dinamik  aşı takviminin  kullandığımız yazılımdaki takvimle örtüşmemesi.

5-) Göç eden kişiler için ilişik kesme işlemi yapılamadığından aşı/izlem uygulama eksikleri.

6-) Göç nedeniyle performans dışı listesinde olan kişinin başka bir AHB'ne kaydolmasıyla performans dışı kişiler listesinden çıkması ve önceki birime aşı/izlem eksiği olarak yansıması.

7-) Red oranındaki artıştan kaynaklanan sonraki ay mükerrer itirazlar.

Red oranındaki artış nedenleri:

1-)" İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Performans İtiraz Komisyonu"  tarafından belirlenen itiraz formu ve ilgili tutanakların kullanılmaması.

2-) Ekli belgelerin , tutanakların aşı/izlem uygulama  aralığı dışında düzenlenmesi.

3-) İtiraz konusu ile uyumlu tutanak kullanılmaması.

4-) Sunulan belgelerde imza/kaşe ve kimlik bilgisi eksikleri .

5-) Aşı erteleme ya da yapılmama  nedenlerinin "GBP Genelgesi" ne uygun olmaması.

6-) Aşı /izlemin yapıldığını gösteren belgelerin , gerektiği durumda raporların sunulmaması ya da eksik sunulması.

7-) Gebeliklerin geç tespiti nedeniyle ilk izlemlerin yapılamaması.

Görüldüğü gibi birçoğu önlenebilir performans  itiraz redleridir.  Önlenebilir hastalıkları engellemek için o kadar emek verdikten sonra gerektiğinde itirazımızı uygun şekilde yaparak itirazlarımızın reddini engelleyebiliriz.

 

 

Dikkat etmemiz gerekenler:

*Aşı/izlem uygulama  aralıklarını hem kullandığımız yazılımdan , hem KDS'nden takip etmeliyiz. KDS'nde aşı/izlem eksiklerini her gün , performans raporu sabitlenince(her ayın 3.- 5. günleri arası) önceden eksiğimiz olmasa bile mutlaka kontrol etmeliyiz.

*GEBLİZ modülünden  birimimize kayıtlı kişilere ait izlem bilgilerini ve gebelik bildirimlerini takip etmeliyiz.

*15-49 yaş kadın izlemlerini olabildiğince düzenli yapmalı , gebelik oluşması ya da şüphesi durumunda birimimize bildirmesi konusunda bilgilendirmeliyiz. Buna rağmen kişi bildirmez , gebeliğini gizlerse , gebeliğin  geç tespitine bağlı ilk izlemlerin yapılamaması durumunda izlem kartı örneğini  performans  itirazımızda  ek belge  olarak sunabiliriz.

*Aşı uygulamalarını "Güncel Aşı Programı" doğrultusunda  yapmalı , GBP Genelgesi aşı erteleme ve kontrendikasyonlarına uygun davranmalıyız.

*Gebe , bebek , çocuk izlemlerini ilgili protokol ve rehberlere uygun yapmalıyız.

*Kişi aşı/izlem aralığı içinde misafir olarak başka bir bölgede olacaksa bulunduğu yerde uygun bir sağlık kuruluşuna yönlendirerek aşı/izlemin yapılmasını sağlamalıyız.

*Birimimize yeni kayıt olan kişilerin iletişim bilgilerini varsa aşı/izlem kartı bilgilerini almalıyız. Kesin kayıtlı olduktan sonra bakanlık sorgulaması yaparak gebelik bildirimlerini , aşı/izlem bilgilerini değerlendirmeliyiz.

*Birimimizde kayıtlı nitelikli nüfus(gebe , çocuk , bebek) ilçe ya da il dışına taşındığında en kısa sürede bulunduğu bölgede uygun aile hekimine kayıt olması için yönlendirmeli , tutanak ve yokluk belgesini  ekleyip biliniyorsa yeni adresini Toplum Sağlığı Merkezi'ne resmi yazıyla  bildirmeliyiz.

*Aşı/izlem yaptırmak istemeyen kişi ya da ailelere aşı/izlemin yararları ve yapılmaması durumunda bireysel ve toplumsal sakıncalarını anlatmalıyız.

*Aşı/izlem uygulaması için itiraz gerekliliği ortaya çıktığında ilgili tutanakları  aşı/izlem uygulama aralığı içinde düzenlenmeliyiz.

*İtiraz etmemiz durumunda sunacağımız tutanakları ASE ile birlikte  imzalamalıyız . Üçüncü kişi imzadan imtina etmişse belirtmeliyiz. Sunacağımız ek belgelerde(aşı/izlem kartı , GEBLİZ çıktısı , rapor, epikriz vs.) ilgili kişinin kimliği belirli olmalı , fotokopi ise  "ASLI GİBİDİR" yazarak kaşe ve imzalamalıyız.

*Her aşı/izlem için mutlaka ayrı ayrı itiraz etmeliyiz. İtiraz nedeni sonraki aşı/izlemleri için de sürüyorsa   yine her biri için ayrı ayrı itiraz etmeliyiz.

*İtiraz formu ve tutanak örneklerine İHSM web  adresinden ulaşabilir , TSM'den isteyebiliriz.

*İtirazlarımızda sunduğumuz belgelerde karalama , tarih değişikliği yapmamalı , daksil kullanmamalıyız.

*ASLA GERÇEKDIŞI BELGE KULLANMAMALIYIZ.

 

 

Hangi Durumda Hangi Belgeyle İtiraz Etmeliyiz:

 

1-) İHSM tarafından belirlenen itiraz formu kullanılmalı , formdaki tüm bilgiler tam ve okunaklı doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Her aşı ya da izlem için ayrı ayrı itiraz edilmelidir. İtiraz konusu aşı/izlemin uygulanması gereken tarih aralığı ve itiraz nedeni açık ve net bir şekilde yazılmalıdır.

2-) İtiraz konusuyla uyumlu tutanak kullanılmalıdır.

a-) Aşı/izlem göç nedeniyle uygulanamamışsa;  itiraz formuna ek olarak göç tespit tutanağı düzenlenmeli , mümkünse muhtarlıktan yokluk veya nakil belgesi eklenmelidir. Tutanakta bilgi alınan kişinin adı soyadı ve imzası olmalıdır , kişi imzadan imtina etmişse belirtilmelidir. Tutanak aşı/izlem uygulama aralığı içinde düzenlenmiş olmalıdır.

b-) Gerçek doğum tarihi ile nüfusa kayıt edildiği tarihin farklı olması (gerçek doğum tarihinden önce veya geç kayıt edilmesi) durumunda TSM'ne durumu üst yazı ve belgelerle(nüfuz cüzdanı fotokopisi , doğum belgesi ve tutanak) bildirerek sistemde düzeltilmesi  sağlanmalıdır. Düzeltme yapılamadan KDS'de aşı/izlem eksiği oluştu ise;  performans itiraz formuna ek olarak doğum beyan tutanağı düzenlenmeli  , doğum belgesi ve aşı/izlemin yapıldığını gösterir belgeler eklemelidir.

c-) Tıbbi nedenlerle(prematüre , düşük doğum tartısı , aşı alerjisi ya da kontrendikasyonu vs.) aşı/izlemin yapılamaması ya da ertelenmesi durumunda  sistemde aşı erteleme seçeneği kullanılabilir. KDS'nde tıbbi nedenlerle aşı/izlem eksiği oluştu ise;   performans itiraz formuna ek olarak tıbbi neden beyan tutanağı düzenlenmeli , ilgili epikriz ya da raporlar eklenmelidir. İlgili tutanak aşı/izlem uygulama aralığı içinde düzenlenmelidir. Ekli rapor aşı/izlem uygulama aralığını içermeli , düzenleyen kurum  ya da kişi adı(kaşe vs.) ile düzenlenen kişinin kimlik bilgisi ve düzenlenme  tarihi yazılı olmalıdır. Aşı/izlemin uygulanamama ya da erteleme nedeni GBP Genelgesi ile uyumlu olmalıdır.

d-) Aşı/izlemin performans aralığı dışında uygulanması (genellikle özel sağlık kuruluşlarında) ya da aşı/izlemin veri gönderiminde sorun yaşanması durumunda;  performans itiraz formuna ek olarak     aşı-izlem tutanağı düzenlenmeli , aşı/izlemin yapıldığını gösterir belgenin örneği ( GEBLİZ çıktısı , aşı kartı , izlem kartı vs.) eklenmelidir. Veri gönderimi ya da sistemle ilgili sorunlarda ekran görüntüsü çıktısı eklenebilir. Aşı/izlem kartı örneğinde ilgili kişinin kimlik bilgisi bulunmalıdır.

e-) Ailenin veya kişinin aşı/izlemi yaptırmaması ya da bilgi vermek istememesi durumunda; performans itiraz formuna ek olarak aşı/izlem red tutanağı düzenlenmeli , aileye ya da kişiye imzalatılmalıdır(İmzadan imtina ettiyse belirtilmelidir).  Red tutanakları sonraki aşı/izlemler için kullanılabilir. Kişi imzadan imtina etmişse AH ve ASE tutanaklarda hem kendi adlarına imza atmalı sonra da   "......   ......." Adlı kişiye ulaşıldı , imzadan imtina etti"  ibaresi yazılarak bunun altına da imza atmalıdır. Red tutanağının  yalnız performans itirazı için  değil , ileride aşı/izlemin yapılmaması kaynaklı olası adli durumlarda delil olabileceği unutulmamalı ve  özenli saklanmalıdır.

f-) Ölüm nedeniyle aşı/izlemin yapılamaması durumunda;  performans itiraz formuna ek olarak vefat beyan tutanağı düzenlenmeli , ölüm belgesi ya da MERNİS sorgulama çıktısı eklenmelidir.

g-) Belirtilen durumların dışında bir nedenle KDS'de aşı/izlem eksiği ortaya çıkmışsa;  performans itiraz formuna ek olarak duruma uygun bir tutanak düzenlenerek ilgili belgeler sunulmalıdır.

Performans Eksiği Sonuçları:

1-)Ücret kesintisi:

Gebe izlemi , bebek izlemi , çocuk izlemi ve aşılar(toplamı) için ayrı ayrı olmak üzere dört grupta değerlendirilir. Bu dört gruptan herbiri için ayrı ayrı olmak üzere;

a-) Başarı oranı % 97-98 ise brüt maaşın % 2 si

b-) Başarı oranı % 95-96 ise brüt maaşın % 4 ü

c-) Başarı oranı % 90-94 ise brüt maaşın % 6 sı

d-) Başarı oranı % 85-89 ise brüt maaşın % 8 i

e-) Başarı oranı % 85 den az ise brüt maaşın % 10 u oranında kesinti yapılır.

f-) Toplam kesinti oranı % 20'yi aşamaz.

2-)Ceza Puanları:

a-)Performansa dahil aşılardan her birinin aşılama oranlarını   mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, % 90'ın altına düşürmek :  10 puan 

b-)Performansa dahil gebelik izlem oranlarını mücbir sebepler   veya ihbar düzenlenen hâller dışında,  % 90'ın altına düşürmek  : 20 puan

c-)Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip   oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında,  %   90'ın altına düşürmek : 20 puan

3-) Moral ve motivasyon kaybı:

 

"Koruyucu Hekimlik" çalışmalarımızla önlenebilir hastalıkları engellediğimiz gibi itirazlarımızı uygun bir şekilde yaparak itirazlarımızın reddini önleyip olumsuz sonuçlarını engelleyebiliriz.

Saygılarımla...

Dr. Recep Özcan

İSTAHED Küçükçekmece İlçe Temsilcisi

Sinan Sipahi Merkez ASM-İSTANBUL

 

Diğer Yazılar